پروژه ها

دستگاه های پاستور


کاربرد: پاستور های صفحه ای ظرفیت1000تا20000لیتر کاربرد صنایع لبنی غذایی ایستگاههای جمع اوری شیر دامداریها و پالایشگاهها ویژگی ها: درفرایندهای مختلف غیر مستقیم حرارتی و برودتی که درکارخانه های صنایع غذایی و لبنی به منظور خنکسازی اولیه جهت دریافت ذخیره و پیش گرم کردن محلول هایی مانندcipو همچنین پاستوریزاسیون مایعات صنایع غذایی شینیایی و دارویی مورد استفاده قرارمیگیرد جنس صفحه ها از ورق استیل316 بوده و از برندهای معروف و معتبر از جمله آلفالوال سوندکس و گه آ میباشد برای طراحی و ساخت بسته ب نوع ماده سرد و یا گرم کننده ویسکوتیزه ی سیال عبوری دبی و دمای ورودی و خروجی توجه میشود


~/images/gallery/62715_photo_۲۰۲۰-۰۸-۱۴_۱۳-۴۲-۴۴.jpg
~/images/gallery/19e58_photo_۲۰۲۰-۰۹-۱۱_۱۲-۱۴-۴۲.jpg
~/images/gallery/9ff6c_photo_۲۰۲۰-۰۹-۱۱_۱۲-۱۵-۰۲.jpg
~/images/gallery/7884d_photo_۲۰۲۰-۰۹-۱۱_۱۲-۱۷-۰۷.jpg
~/images/gallery/c8f86_photo_۲۰۲۰-۰۹-۱۱_۱۲-۲۸-۱۴.jpg
~/images/gallery/e547b_photo_۲۰۲۰-۰۹-۱۱_۱۲-۲۴-۳۸.jpg
~/images/gallery/8c85e_photo_۲۰۲۰-۰۹-۱۱_۱۲-۲۶-۵۵.jpg
image
image
image
image
image
image
image